Меню

Загальні положення

Відновлення реєстру власників іменних цінних паперів

Прийняття рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Повідомлення про прийняття рішення

Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів

Укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм

Укладення договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з обраною уповноваженим органом емітента депозитарною установою

Відкриття рахунку у цінних паперах в Центральному депозитарії

Надання розпорядження про передання емітенту документів системи реєстру власників іменних цінних паперів

Депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії

Проведення процедури переведення іменних цінних паперів у бездокументарну форму існування у Центральному депозитарії та депозитарних установах

Нормативні документи

Новини

02.09.2018
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 10.07.2018 №451 "Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності" Докладніше

10.08.2018
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 03.05.2018 №293 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності" Докладніше

30.07.2018
Увага! Інформація щодо засобів зв'язку з фахівцями Емкон 30-31 липня! Докладніше

10.01.2018
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт" Докладніше

Всі новини Підписатись

Компанія "Емкон"

03057, м.Київ, вул.Євгенії Мірошниченко, 10-Б, 3-й поверхТелефон/факс:
 +38 (044) 456-90-04,
 +38 (044) 456-90-05

E-mail: office@emcon.com.ua
Дематеріалізація - Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів

Емітент не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття уповноваженим органом емітента рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі повинен звернутись до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі.

Документи для заміни свідоцтва подаються емітентом до структурного підрозділу Комісії, в якому було зареєстровано відповідний випуск цінних паперів (у разі якщо відповідний випуск цінних паперів було зареєстровано відповідним територіальним органом Комісії або територіальним органом Комісії/Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який знаходився на території адміністративно-територіальної одиниці відповідного структурного підрозділу Комісії, - до структурного підрозділу Комісії у відповідному регіоні).

Рішення про заміну свідоцтва або про відмову в заміні свідоцтва приймається протягом 10 робочих днів після отримання центральним апаратом Комісії або її територіальними органами заяви та необхідних документів для заміни свідоцтва.

Датою отримання заяви та документів є дата їх реєстрації у відповідному підрозділі Комісії

Заміна свідоцтва (свідоцтв) є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Центральний апарат Комісії або її територіальні органи мають право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, а також повноважень органів емітента.

До закінчення строку, встановленого для заміни свідоцтва, і до прийняття відповідного рішення про заміну або відмову в заміні свідоцтва уповноважена особа Комісії відповідно до наданих повноважень може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом для заміни свідоцтва.

Підставами для відмови в заміні свідоцтва є:

 • невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
 • відсутність будь-якого з документів, визначених у пункті 1 розділу II Порядоку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затверджене рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №736 (далі по тексту - Порядок заміни свідоцтва)

Рішення про відмову в заміні свідоцтва (свідоцтв) доводиться до відома емітента письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

У разі відмови в заміні свідоцтва усі подані документи залишаються в Комісії, крім оригіналу свідоцтва, який направляється емітенту одночасно з відповідним розпорядженням про відмову.

У разі коли в заміні свідоцтва відмовлено з мотивів, які емітент уважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

Документи, які подаються для заміни свідоцтва*:

 1. Заява про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів у зв’язку із забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі.
 2. Копія рішення уповноваженого органу емітента щодо бездокументарної форми існування цінних паперів. При цьому:
  - у разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу (виписки з протоколу) загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - у разі прийняття рішення єдиним акціонером товариства подається копія такого рішення, оформленого відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - у разі прийняття рішення суб’єктом управління об’єктами державної власності подається копія такого рішення, оформленого наказом (постановою, розпорядженням, рішенням тощо) суб’єкта управління об’єктами державної власності, передбаченим законодавством;
  - у разі прийняття рішення загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю подається копія протоколу (витягу з книги протоколів) загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю;
  - у разі прийняття рішення іншим уповноваженим органом емітента подається копія такого рішення та копія документа, що підтверджує повноваження такого органу приймати відповідні рішення.
  Копія відповідного рішення уповноваженого органу емітента (протоколу, виписки з протоколу уповноваженого органу емітента, наказу тощо) повинна бути засвідчена підписом керівника й печаткою емітента, а у разі якщо така копія має більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані та прошнуровані.
 3. Оригінал свідоцтва, що підлягає заміні.
 4. Копії публікацій повідомлення про прийняття рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів, опублікованого згідно із вимогами нормативно-правового акта Комісії, що встановлює порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, засвідчені підписом керівника емітента.
 5. Складена у довільній формі довідка про персональне повідомлення учасників емітента про проведення загальних зборів учасників емітента (у спосіб, передбачений статутом емітента), на яких прийнято рішення щодо бездокументарної форми існування цінних паперів, засвідчена підписом керівника емітента, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення учасникам емітента, дату складення переліку учасників емітента (акціонерів), які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі якщо персональне повідомлення передбачено законом).

*Для заміни свідоцтва емітент подає документи, визначені Порядком заміни свідоцтва, якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі.

*Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до Комісії передбачено Порядком заміни свідоцтва. Копії документів, подання яких до Комісії передбачено Порядком заміни свідоцтва, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.