Меню

Загальні положення

Відновлення реєстру власників іменних цінних паперів

Прийняття рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

Повідомлення про прийняття рішення

Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів

Укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм

Укладення договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з обраною уповноваженим органом емітента депозитарною установою

Відкриття рахунку у цінних паперах в Центральному депозитарії

Надання розпорядження про передання емітенту документів системи реєстру власників іменних цінних паперів

Депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії

Проведення процедури переведення іменних цінних паперів у бездокументарну форму існування у Центральному депозитарії та депозитарних установах

Нормативні документи

Новини

02.09.2018
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 10.07.2018 №451 "Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності" Докладніше

10.08.2018
В Міністерстві юстиції зареєстроване рішення НКЦПФР від 03.05.2018 №293 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з питань провадження депозитарної та клірингової діяльності" Докладніше

30.07.2018
Увага! Інформація щодо засобів зв'язку з фахівцями Емкон 30-31 липня! Докладніше

10.01.2018
Емкон оновлює програмне забезпечення "Емкон: Звіт" Докладніше

Всі новини Підписатись

Компанія "Емкон"

03057, м.Київ, вул.Євгенії Мірошниченко, 10-Б, 3-й поверхТелефон/факс:
 +38 (044) 456-90-04,
 +38 (044) 456-90-05

E-mail: office@emcon.com.ua
Дематеріалізація - Проведення процедури переведення іменних цінних паперів у бездокументарну форму існування у Центральному депозитарії та депозитарних установах

Емітент не пізніше 3 робочих днів з дати передачі обраній ним депозитарній установі реєстру власників іменних цінних паперів/інформаційної довідки випуску, щодо якого прийнято Рішення про забезпечення існування у бездокументарній формі, та документів про існуючі обтяження цінних паперів цього випуску зобов'язаннями (за наявності) повинен надати Центральному депозитарію:

  • розпорядження про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування;
  • копію акта приймання-передавання реєстру/копії реєстру/інформаційної довідки та документів про існуючі обтяження цінних паперів зобов'язаннями до депозитарної установи.

У разі якщо документи системи реєстру не були передані Центральному депозитарію реєстратором і не знаходяться у нього на зберіганні як в уповноваженого на зберігання відповідно емітент повинен надати Центральному депозитарію:

  • реєстр (копію реєстру) власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, у 2 примірниках - 1 у формі паперового документа та 1 в електронному вигляді на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) - у разі передання реєстратором зазначених документів емітенту;
  • реєстр власників іменних цінних паперів, складений станом на дату припинення ведення реєстру, у формі електронного документа на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або засобами захищеного обміну даними - у разі зберігання зазначеного реєстру Уповноваженою установою, яка не є обраною депозитарною установою емітентом.

У разі якщо обрана емітентом депозитарна установа є Уповноваженою установою, емітент не пізніше 3 робочих днів з дня прийняття до виконання Центральним депозитарієм розпорядження про депонування глобального сертифіката повинен надати Центральному депозитарію:

  • розпорядження про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування;
  • реєстр власників іменних цінних паперів у формі електронного документа на знімному машинному носії даних (магнітному, оптичному чи флеш) або засобами захищеного обміну даними;
  • копію акта приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів до емітента.

Центральний депозитарій за розпорядженням емітента забезпечує переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування.

Центральний депозитарій протягом 3 робочих днів після отримання від емітента розпорядження про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування повідомляє депозитарні установи, в яких на рахунках у цінних паперах власників обліковуються знерухомлені іменні цінні папери цього випуску, депозитарну установу, з якою емітентом укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, про проведення депозитарних операцій щодо переведення цінних паперів відповідного випуску у бездокументарну форму існування та надає зазначеним депозитарним установам розпорядження про відображення переведення цих цінних паперів у бездокументарну форму існування в їх системах депозитарного обліку.

Якщо до початку проведення депозитарних операцій щодо переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування знерухомлені іменні цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, після зарахування прав на цінні папери бездокументарної форми існування на рахунки в цінних паперах депозитарних установ Центральний депозитарій виконує відповідні розпорядження депозитарних установ щодо відображення режимів обтяження цінних паперів зобов'язаннями на рахунках у цінних паперах депозитарних установ після відображення відповідних режимів обтяження цінних паперів зобов'язаннями на рахунках у цінних паперах депонентів депозитарних установ.

Центральний депозитарій має право відмовити емітенту у прийманні до виконання розпорядження про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування у випадку, коли відповідно до отриманої Центральним депозитарієм інформації кількість знерухомлених іменних цінних паперів, що обліковуються на рахунках у цінних паперах власників у депозитарних установах, не відповідає кількості знерухомлених іменних цінних паперів, інформація про які міститься у реєстрі власників іменних цінних паперів, складеному реєстратором на дату закриття реєстру, та/або перевищує кількість цінних паперів у випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів у бездокументарній формі, або коли реєстр власників іменних цінних паперів, складений реєстратором на дату закриття реєстру, не містить інформації щодо знерухомлених іменних цінних паперів, що обліковуються на рахунках у цінних паперах власників у депозитарних установах.

У такому випадку Центральний депозитарій передає емітенту (за наявності) за відповідним актом приймання-передавання документи системи реєстру, отримані ним, та копії облікових реєстрів власників іменних цінних паперів та/або зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів зазначеного випуску, засвідчені Центральним депозитарієм, або інформаційні довідки у формі електронних документів для здійснення емітентом необхідних дій для забезпечення виконання вимог законодавства щодо дотримання відповідності кількості цінних паперів цього випуску згідно зі статутом і свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів у бездокументарній формі кількості цінних паперів, що належать їхнім власникам згідно з даними у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію за цим випуском цінних паперів.

Депозитарні установи, в яких на рахунках у цінних паперах власників обліковуються знерухомлені іменні цінні папери випуску, що переводиться у бездокументарну форму існування, протягом 3 робочих днів після отримання від Центрального депозитарію повідомлення та розпорядження про відображення переведення цих цінних паперів у бездокументарну форму існування в їх системах депозитарного обліку:

  • здійснюють переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування шляхом проведення депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених їх внутрішніми документами за активними аналітичними рахунками депозитарного обліку щодо випуску цінних паперів, стосовно якого здійснюється переведення, та рахунками у цінних паперах депонентів, на яких обліковуються знерухомлені іменні цінні папери цього випуску (списання знерухомлених цінних паперів документарної форми існування з рахунків власників цінних паперів здійснюється депозитарною установою виключно після зарахування бездокументарних цінних паперів на рахунки цих власників);
  • повідомляють Центральний депозитарій про виконання його розпорядження про відображення переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування в системі депозитарного обліку депозитарної установи.

Якщо до початку проведення депозитарних операцій щодо переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування знерухомлені іменні цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, депозитарна установа повинна забезпечити облік цінних паперів, прав на цінні папери на відповідних рахунках у цінних паперах з тим самим режимом обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

Депозитарна установа, з якою емітентом укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, здійснює зарахування прав на цінні папери, що переведені у бездокументарну форму існування, на рахунки в цінних паперах власників цих цінних паперів протягом 30 робочих днів з дати отримання від емітента відповідного розпорядження про зарахування прав на ці цінні папери на рахунки власників. Якщо до початку проведення депозитарних операцій щодо переведення цінних паперів у бездокументарну форму іменні цінні папери документарної форми існування були обтяжені зобов'язаннями, депозитарна установа повинна забезпечити облік цінних паперів, прав на цінні папери на відповідних рахунках у цінних паперах з тим самим режимом обтяження цінних паперів зобов'язаннями.

Центральний депозитарій протягом 1 робочого дня після отримання від відповідних депозитарних установ (крім депозитарної установи, з якою емітентом укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам, якщо в ній не обліковувалися знерухомлені іменні цінні папери відповідного випуску, та депозитарних установ, рахунки яких залишилися в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або депозитарної діяльності депозитарної установи), повідомлень про виконання його розпорядження про відображення переведення цінних паперів у бездокументарну форму в їх системах депозитарного обліку повідомляє їх про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування.

Депозитарні установи, отримавши від Центрального депозитарію повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування, протягом 3 днів повідомляють про її завершення своїх депонентів, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються права на цінні папери цього випуску та з якими укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах способом, визначеним у договорі.

З дати отримання повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування від Центрального депозитарію депозитарні установи мають право проводити депозитарні операції з цінними паперами цього випуску.

Центральний депозитарій повідомляє емітента про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування протягом 1 робочого дня після отримання від відповідних депозитарних установ (крім депозитарних установ, рахунки яких залишилися у системі депозитарного обліку Центрального депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме зберігача цінних паперів або депозитарної діяльності депозитарної установи), повідомлень про виконання його розпорядження про відображення переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування в їх системах депозитарного обліку.